سامانه شبكه آزمايشگاهي

معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
چهارشنبه 22 آبان 1398 13:35:14
منو سامانه
درباره سامانه
معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي ايران به منظور استفاده هرچه بيشتر از پتانسيل ها و توانمنديهاي علمي و منابعي مراكز تحقيقاتي خود و جهت ارائه خدمات آزمايشگاهي تخصصي منحصر بفرد به آزمايشگاههاي تحقيقاتي و درماني كل كشور اقدام به راه اندازي سامانه شبكه آزمايشگاهي نموده است تا آزمايشگاههايي كه فاقد امكانات تجهيزاتي يا نيروي انساني مربوط به انجام آزمايشات خاصي بوده و متقاضي دريافت آن خدمات از آزمايشگاههاي تحقيقاتي اين دانشگاه مي باشند  بتوانند در صورت حصول توافق فيمابين در سامانه، با ارائه نمونه و هزينه تعرفه اي مربوطه، دريافت كننده خدمات مورد نياز ، از آن آزمايشگاه باشند
ورود به سامانه
 
 


       
Powered by Tetis BPMS